A. Học Bổng Sư Ông Thích Trí Hiền - Điều Lệ và Đơn Ghi Danh:

 1. Điều Lệ cho Học Sinh Ưu Tú / Academic Requirement
 2. Đơn Ghi Danh cho Học Sinh Ưu Tú  / Academic Application 
 3. Điều Lệ cho Học Sinh với Thành Tích Lãnh Đạo / Leadership Requirement
 4. Đơn Ghi Danh cho Học Sinh với Thành Tích Lãnh Đạo / Leadership Application

B. Các Mẫu Đơn / Forms:

 1. Phiếu Dâng Sớ Cầu An / Praying for Peace & Security
 2. Phiếu Dâng Sớ Cầu Siêu / Praying for The Deceased
 3. Đơn Xin Quy-Y Tam Bảo
 4. Phiếu Dâng Sớ Cúng Sao Giải Hạn   - Bảng Tính Sao Giải Hạn  
 5. Bản Ghi Danh Quý Đạo Hữu Cúng Dường / Donor Information Form
 6. Phiếu Thỉnh Tượng Quán Thế Âm 3-Chiều (Kwan Yin 3-D Order Form)
 7. Điều Lệ Gửi Tro Cốt và Di Ảnh của Cố Thân Nhân  (tiếng Việt) Guideline for Leaving Your Love One's Ashes and/or Memorial Picture at Phap-Quang Temple  (English)
 8. Mẫu Chương Trình Tang Lễ  (để điền bằng tay)  (để điền bằng máy)
 9. Bản Ghi Danh Quý Đạo Hữu Đặt Chỗ Để Hũ Tro Cốt